1

1

دوره BPMN
2

2

دوره BPMN
3

3

دوره BPMN
4

4

دوره BPMN
5

5

دوره BPMN
تودیع و معارفه مدیر مرکز فناوری اطلاعات

تودیع و معارفه مدیر مرکز فناوری اطلاعات

تودیع و معارفه مدیر مرکز فناوری اطلاعات
تودیع و معارفه مدیر مرکز فناوری اطلاعات

تودیع و معارفه مدیر مرکز فناوری اطلاعات

تودیع و معارفه مدیر مرکز فناوری اطلاعات
تودیع و معارفه مدیر مرکز فناوری اطلاعات

تودیع و معارفه مدیر مرکز فناوری اطلاعات

تودیع و معارفه مدیر مرکز فناوری اطلاعات
تقدیر از مدیر سابق مرکز فناوری اطلاعات

تقدیر از مدیر سابق مرکز فناوری اطلاعات

تودیع و معارفه مدیر مرکز فناوری اطلاعات
کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات حوزه های علمیه

کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات حوزه های علمیه

تودیع و معارفه مدیر مرکز فناوری اطلاعات
مدیر جدید مرکز فناوری اطلاعات حوزه های علمیه

مدیر جدید مرکز فناوری اطلاعات حوزه های علمیه

تودیع و معارفه مدیر مرکز فناوری اطلاعات
همایش فناوری 1393

همایش فناوری 1393

همایش 1393
همایش فناوری 1393

همایش فناوری 1393

همایش 1393
همایش فناوری 1393

همایش فناوری 1393

همایش 1393
همایش فناوری 1393

همایش فناوری 1393

همایش 1393
فعالیت های گروهی 1394

فعالیت های گروهی 1394

فعالیت های تیمی
فعالیت های گروهی 1394

فعالیت های گروهی 1394

فعالیت های تیمی