صفحه شخصی محسن رجبی گلمهر

مهارت ها

سطح مهارت

عنوان مهارت

سطح مهارت

عنوان مهارت

80

Entity Framework

95

ASP.NET Web Forms C#

80

ADO.NET

60

ASP.NET MVC C#

50

PDO

80

ASP.NET Web Forms VB

70

WCF

50

ASP.NET MVC VB

80

ASMX Service

70

PHP

70

JavaScript

50

My SQL

80

JQuery

90

SQL SERVER

80

HTML

90

DEVEXPRESS

80

CSS

80

TFS

30

SEO

70

OOP

50

Access

60

High Charts

40

Word

60

Excel

70

Self-Learning

70

Internet Usage

 

 

 

سوابق آموزشی

محل

عنوان

دانشگاه آزاد کاشان

کارشناسی نرم افزار

آموزشگاه برنامه نویس تهران

برنامه نویسی مقدماتی  PHP

آموزشگاه برنامه نویس تهران

برنامه نویسی پیشرفته  PHP MVC Smarty

آموزشگاه برنامه نویس تهران

برنامه نویسی مقدماتی  ASP.NET C#

نکته : دیگر مهارت هایی که دروه برای آن گزرانده نشده است به صورت Self-Learningفرا گرفته شده است.

سوابق اجرایی

شرکت / سازمان

سمت

وضعیت همکاری

شروع همکاری

اتمام همکاری

موسسه کاشف

برنامه نویس PHP

عدم همکاری

1391/10/01

1393/06/30

فرا پرواز هوشمند

برنامه نویس ASP.NET

عدم همکاری

1392/03/01

1393/03/01

مبتکران سامانه نوآور

برنامه نویس ASP.NET

عدم همکاری

1392/02/01

1393/10/01

مرکز مدیریت حوزه های علیمیه

برنامه نویس ASP.NET

در حال همکاری

1392/02/01

 

 

نکته : از سال 1392 تا هم اکنون فعالیت به صورت مستقل بدون وابستگی به شرکت یا سازمان نیز وجود داشته که شامل 10 ها پروژه میباشد.

اطلاعات شخصی

  • ناممحسن رجبی گلمهر
  • سمتکارشناس اداره تهیه و تولید
  • ایمیلmrajabi@ismc.ir
  • تلفن-